English  

Учредяване и регистрация

Дружеството е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 7702 от 19.11.1999 г. на Пловдивски окръжен съд, по фирмено дело № 4947/1999 г. Капиталът е 100% частен. Едноличен собственик на капитала на дружеството е БОЯНА СТОЯНОВА ТОНЧЕВА. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала.

Предмет на дейност на дружеството: Одит на Годишни финансови отчети при спазване на Закона за независимия финансов одит, финансово – счетоводни, данъчни и митнически услуги и консултации.

При извършване на стопанската си дейност дружеството се съобразява с действащите нормативни разпоредби на данъчното и счетоводно законодателства в Република България.

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПЛОВДИВ
Бул.Източен 48

ТЕЛ./ФАКС +359 32 680147
МОБ. 0885 728297

e-mail: b.toncheva@abv.bg

dany_sm1960@abv.bg