English  

Архив

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2012 година

Учредяване и регистрация

Дружеството е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 7702 от 19.11.1999 г. на Пловдивски окръжен съд, по фирмено дело № 4947/1999 г. Капиталът е 100% частен. Едноличен собственик на капитала на дружеството е БОЯНА СТОЯНОВА ТОНЧЕВА. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала.

Предмет на дейност на дружеството: Одит на Годишни финансови отчети при спазване на Закона за независимия финансов одит, финансово – счетоводни, данъчни и митнически услуги и консултации.

При извършване на стопанската си дейност дружеството се съобразява с действащите нормативни разпоредби на данъчното и счетоводно законодателства в Република България.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторските услуги

Тази система е разработена според изискванията на Международен стандарт за контрол върху качеството 1, наричан по-нататък още МСКК1 или "стандартът". Целта на системата е да предостави разумна степен на сигурност, че "Ботон Одит" ЕООД и неговият персонал спазват професионалните стандарти, регулаторните и законовите изисквания, както и че докладите, издадени от фирмата са подходящи при съответните обстоятелства. Елементи на политиките и процедурите за осигуряване на контрол върху качеството са:  лидерски отговорности за качество в рамките на фирмата; етични изисквания; приемане и продължаване на връзките с клиенти и специфични ангажименти; човешки ресурси; изпълнение на ангажимента; текущо наблюдение

Дата на последната извършена проверка

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

 Решение № 187 от 08.11.2011г.

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил одити през последната финансова година

  1. Юрий Гагарин АД

Независимост – декларации

Представени в дружеството декларации за независимост и конфиденциалност за всеки ангажимент.

Обучение на регистрирания одитор

  1. Структура и съдържание на одиторското досие в съответствие с изискванията за документиране на МОС, проведено на: 03 и 04 Септември 2012г. лектор д.е.с. р.о. Милена Райкова - 16 часа
  2. Актуални въпроси на счетоводната практика2012г., проведено на: 04. и 05.Октомври 2012г. лектор д.е.с., р.о. Симеон Милев - 16 часа
  3. Правила за контрол върху качеството на одиторските услуги, Прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, Какво се случи в данъчното право през 2012 година проведено на: 09.Ноември 2012г., лектори д.е.с.р.о. Росица Тричкова и Анелия Татарова - 8 часа

 

Обем на приходите на регистрирания одитор

Общ обем на приходите225 хил.лв
в т.ч.
Приходи от услуги свързани с независими финансови одити220 хил.лв
Приходи от други услуги    5 хил.лв

Дата: 29.03.2013г.