English  

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2008 година

Учредяване и регистрация

Дружеството е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 7702 от 19.11.1999 г. на Пловдивски окръжен съд, по фирмено дело № 4947/1999 г. Капиталът е 100% частен. Едноличен собственик на капитала на дружеството е БОЯНА СТОЯНОВА ТОНЧЕВА. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала.

Предмет на дейност на дружеството: Одит на Годишни финансови отчети при спазване на Закона за независимия финансов одит, финансово – счетоводни, данъчни и митнически услуги и консултации.

При извършване на стопанската си дейност дружеството се съобразява с действащите нормативни разпоредби на данъчното и счетоводно законодателства в Република България.

Дата на последната извършена проверка

Решение на съвет по контрол на качеството на одиторските услуги от 02.12.2008г.

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил одити през последната финансова година

  1. Балканкар Рекорд АД
  2. Пловдив Юрий Гагарин БТ АД
  3. Деспред АД

Независимст – декларации

Представени в дружеството декларация

Обучение на регистрирания одитор

  1. Промени в Международните счетоводни стандарти – 03-04 Юни 2008г. лектори д.е.с. Симеон Милев и д.е.с. Антон Свраков
  2. Грешки и измами в ГФО и отговорност на одитора – 17 Юни 2008г. лектор д.е.с. Даниела Петрова
  3. Данъчно третиране на преобразуванията на търговски дружества по ЗКПО – 23 Септември 2008г, лектор д.е.с. Бойко Костов
  4. Основни ангажименти на професионалните одитори. Одиторски доклади – 20 и 21 Ноември 2008г. лектори д.е.с. Валя Йорданова и д.е.с. Рени Йорданова

Обем на приходите на регистрирания одитор

Общ обем на приходите210 хил.лв
в т.ч.
Приходи от услуги свързани с независими финансови одити190 хил.лв
Приходи от данъчни консултации20 хил.лв