English  

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2009 година

Учредяване и регистрация

Дружеството е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 7702 от 19.11.1999 г. на Пловдивски окръжен съд, по фирмено дело № 4947/1999 г. Капиталът е 100% частен. Едноличен собственик на капитала на дружеството е БОЯНА СТОЯНОВА ТОНЧЕВА. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала.

Предмет на дейност на дружеството: Одит на Годишни финансови отчети при спазване на Закона за независимия финансов одит, финансово – счетоводни, данъчни и митнически услуги и консултации.

При извършване на стопанската си дейност дружеството се съобразява с действащите нормативни разпоредби на данъчното и счетоводно законодателства в Република България.

Дата на последната извършена проверка

Решение на съвет по контрол на качеството на одиторските услуги от 02.12.2008г.

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил одити през последната финансова година

  1. Юрий Гагарин АД
  2. Балканкар Рекорд АД
  3. Дуропак Тракия Папир АД

Независимост – декларации

Представена в дружеството декларация

Обучение на регистрирания одитор

  1. Практическо приложение на Международните одиторски стандарти - одиторски процедури и доказателства 01-02 Юни 2009 г. лектори д.е.с. Николина Ганчева и д.е.с. Веселина Петковска
  2. Актуални въпроси на счетоводната практика - промени в МСФО и МСФОМСП 29 и 30 Октомври 2009г. лектор д.е.с. Симеон Милев
  3. Етичен кодекс на професионалния счетоводител 03-04 Ноември 2009г, лектори д.е.с. Мария Страшилова и д.е.с. Васко Райчев

Обем на приходите на регистрирания одитор

Общ обем на приходите229 хил.лв
в т.ч.
Приходи от услуги свързани с независими финансови одити220 хил.лв
Приходи от данъчни консултации9 хил.лв

Дата: 29.03.2010г.