English  

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2010 година

Учредяване и регистрация

Дружеството е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 7702 от 19.11.1999 г. на Пловдивски окръжен съд, по фирмено дело № 4947/1999 г. Капиталът е 100% частен. Едноличен собственик на капитала на дружеството е БОЯНА СТОЯНОВА ТОНЧЕВА. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала.

Предмет на дейност на дружеството: Одит на Годишни финансови отчети при спазване на Закона за независимия финансов одит, финансово – счетоводни, данъчни и митнически услуги и консултации.

При извършване на стопанската си дейност дружеството се съобразява с действащите нормативни разпоредби на данъчното и счетоводно законодателства в Република България.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторските услуги

Тази система е разработена според изискванията на Международен стандарт за контрол върху качеството 1, наричан по-нататък още МСКК1 или "стандартът". Целта на системата е да предостави разумна степен на сигурност, че "Ботон Одит" ЕООД и неговият персонал спазват професионалните стандарти, регулаторните и законовите изисквания, както и че докладите, издадени от фирмата са подходящи при съответните обстоятелства. Елементи на политиките и процедурите за осигуряване на контрол върху качеството са: лидерски отговорности за качество в рамките на фирмата; етични изисквания; приемане и продължаване на връзките с клиенти и специфични ангажименти; човешки ресурси; изпълнение на ангажимента; текущо наблюдение

Дата на последната извършена проверка

Решение на съвет по контрол на качеството на одиторските услуги от 02.12.2008г.

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил одити през последната финансова година

  1. Юрий Гагарин АД

Независимост – декларации

Представени в дружеството декларации за независимост и конфиденциалност за всеки ангажимент.

Обучение на регистрирания одитор

  1. Финансови инструменти 06-07 Юли 2010г. лектор д.е.с. д-р Бойка Брезоева - 16 часа
  2. Одиторски практики Действащо предприятие Приблизителни счетоводни оценка 27 Септември 2010г. лектор д.е.с. Милена Райкова - 8 часа
  3. Одиторска практика 25-26 Ноември 2010г, лектори д.е.с. Симеон Милев и д.е.с. Антон Свраков - 16 часа
  4. Участие в конгрес на ИДЕС - 8 часа

Обем на приходите на регистрирания одитор

Общ обем на приходите197 хил.лв
в т.ч.
Приходи от услуги свързани с независими финансови одити175 хил.лв
Приходи от други услуги22 хил.лв

Дата: 02.03.2011г.