English  

Услуги

Предмет на дейност на дружеството:  Одит на Годишни финансови отчети при спазване на Закона за независимия финансов одит,  финансово – счетоводни, данъчни и митнически  услуги и консултации.